Εταιρική Πολιτική

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όραμά μας είναι να είμαστε η ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά παραγωγής διαξονικά τανυσμένου φιλμ πολυπροπυλενίου (BOPP), καθιστώντας το όνομά μας συνώνυμο της υψηλής ποιότητας.

Αποστολή μας είναι η παραγωγή προϊόντων κορυφαίων προδιαγραφών και η εξυπηρέτηση των πελατών μας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζουμε στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την επιχείρηση μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων & υπηρεσιών.

Η Diaxon εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και BRC/IOP πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς, στη DIAXON ΑΒΕΕ δεσμευόμαστε για την πιστή  εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και BRC/IOP, με τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων.

Βασικοί άξονες επιχειρησιακής δράσης :

 • H προσαρμογή στις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τα προϊόντα και τη λειτουργία της εταιρίας, την υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.
 • Η τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους ή παρευρισκόμενους στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στους τομείς της ποιότητας και της ασφάλειας.
 • Ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση  της τεχνολογίας για την αποδοτικότερη εκτέλεση των εργασιών.
 • Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (φυσικό αέριο, νερό και ηλεκτρική ενέργεια) με στόχο τη συρρίκνωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η πιστή εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO9001:2015 και BRC/IOP.
 • Η απρόσκοπτη συνεργασία με τις Αρχές και τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.
 • Η μέτρηση δεικτών ποιότητας και ασφάλειας και ο προσδιορισμός συνεχώς υψηλότερων στόχων.
 • Η θέσπιση διαύλων επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής) με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
 • Η διαρκής παρακολούθηση και διατήρηση των Συστημάτων Ποιότητας καθώς και η επικαιροποίησή τους.
 • Η αναγνώριση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και η ανάλυση των κινδύνων και ευκαιριών, για την λήψη κατάλληλων μέτρων.