Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Ζαγκλιβερινός Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Άννα Κασιμάτη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Ευσταθίου Μέλος
Στυλιανός Τριανταφύλλου Μέλος
Δημήτριος Σωτηριάδης Μέλος
Στέργιος Πηλίτσης Μέλος
Πέτρος Αλληλόμης Μέλος